rc@humanlink.lk +94 67 5677714 -5

S.No

M.No

Name

Position

01

HLBG0

K.M.Roshan

President

02

HLBG4

N.Hasan Ziyath

Chairman

03

HLBG1

A.L.Kamaradeen

Vice Chairman

04

HLBG25

M.I.M.Shaheel

Secretary

05

HLBG3

A.A.Naheej Ahamed

Asst. Secretary

06

HLBG9

M.M.Nasmy

Treasure

07

HLBG13

S.A.Abdul Azeez

Asst.Treasure

08

HLBG6

S.L.Ajmal khan

Member

09

HLBG11

A.L.M.Farook

Member

10

HLBG17

T.Piritharan

Member

11

HLBG21

O.K.F.Shareefa

Member

12

HLBG26

M.I.Habeeba

Member

13

HLBG27

Kalathey Santhirakumar

Member

14

HLBG32

Nafiu Nagoorgani

Member

15

HLBG34

U.L.M.Nakip

Member